ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារម្លឹកថា លទ្ធភាពនៃការចម្លងវីរុសកូវីដ19 នៅក្នុងសហគមន៍គឺមិនអាចមើលរំលងបានឡើយ