ប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំបឹងណាយ បានចុះត្រួតពិនិត្យការងារកសិកម្ម