ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្ដីណែនាំឲប្រជាពលរដ្ឋការពារចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកសងបុណ្យចូលឆ្នាំ៥ថ្ងៃខាងមុខនេះ