អាមេរិកចាយដល់ជិត១ពាន់លានដុល្លារហើយលើការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងCOVID-19ដែលមានសងឹ្ឃមជោគជ័យជាងគេ