ជប៉ុនជម្រុញឲក្រុមហ៊ុននានាអនុញ្ញាតឲបុគ្គលិក៧០%ធ្វើការពីផ្ទះឆ្លើយតបកំណើននៃករណីឆ្លងCOVID-19