សម្ដេចក្រទ្បាហោម សខេងណែនាំ៦ចំនុចដល់បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្ដកិច្ចការងារបន្ដលើការបណ្ដុះបណ្ដាល