ការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នជើងហោះហើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងឥណ្ដូនេស៊ី