ពន្ធដារពន្យល់ពីមូលហេតុការប្រមូលពន្ធឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ កើនឡើង១២%