លោក ដូណាល់ ត្រាំ និងលោក ពូទីន ពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទ ពីវិបត្តិ COVID-19 និងបញ្ហាគ្រប់គ្រងអាវុធ