អគ្គនាយកពន្ធដារ ប្រកាសគម្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការបង់ប្រាក់ពន្ធតាម Online កាន់តែងាយស្រួយដល់អ្នកជាប់ពន្ធ