រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈចុះពិនិត្យការងាររបស់មន្ទីរនានានៅតាមបណ្តាខេត្តភូមិភាគឦសាន