កំណាព្យ៖ រកឃើញឃាតកលាក់មុខ (សូត្របែបរាស់)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
កំណាព្យ៖ បទបន្ទោកាក រកឃើញឃាតកលាក់មុខ (សូត្របែបរាស់)
និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង
សូត្រដោយ៖ អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
កំដរទ្រដោយ៖ លោក​ យន់ ប៊ុនទៀង
បច្ចេកទេសសំឡេងដោយ៖ លោក ហុក​ សំណាង
ថត នឹងកាត់តដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា