អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាន៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែ កក្កដានេះ មានយានយន្ដ១,៣១១គ្រឿងទៀតត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យ