ចិនពន្លឿនគម្រោងជាបន្ទាន់ចំនួន៨ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមតាមសំណើររបស់កម្ពុជាទោះជួបវិបត្ដិជំងឺកូវីដ-១៩