បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីបើកសន្និបាត បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល៥ឆ្នាំ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំបន្ត