ចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 លើលោកកើនដល់ជាង ១៥.៦លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៦៣ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជាង ៩.៥លាននាក់