ឥណ្ឌាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ក្រោយរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ក្នុង១ថ្ងៃរហូតដល់ជាង៤៥,០០០នាក់