ក្រសួងយុត្ដិធម៍នឹងដុតកម្ទេចគ្រឿងញៀនចម្រុះជាង៥០គីទ្បូក្រាមនៅខេត្ដព្រះសីហនុ។