ក្រសួងព័ត៍មាន និងអង្គការយូណេស្កូ សម្ពោធដាក់ឲប្រើប្រាស់សៀវភៅវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៍មានដំណឹងក្លែងក្លាយនិងព័ត៍មានមិនពិត