អាមេរិកចេញបំរាមមិនឲមន្រ្ដីរដ្ឋាភិបាលប្រើកម្មវិធីTikTok