រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បើកកិច្ចប្រជុំ បូកសរុបការងារអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ (ជំហានទី១) សម្រាប់ដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩