លីប៊ីទើបរកឃើញរណ្តៅកប់សាកសពថ្មីទៀត ដែលបង្ហាញពីទង្វើសម្លាប់រង្គាល ដ៏អាក្រក់បំផុត