(វីដេអូ)៖ សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការផ្ទុះឡើង នៃជំងឺឈីកគន់ហ្គន់យ៉ា នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ