(វីដេអូ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា បានរក្សាមាសចំនួន ៣៦,៥តោន