រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន លើកទឹកចិត្តស្ត្រី ឱ្យចេះច្នៃប្រឌិតរកចំណូលបន្ថែមក្រៅម៉ោងការងាររដ្ឋ