ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជាង ១៥លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៦៣ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញជាង ៩,៣លាននាក់