ម៉ាឡេស៊ី និងសឹង្ហបុរីយល់ព្រមធ្វើការជាមួយគ្នា លើប្រព័ន្ធផ្លូវដែកឆ្លងកាត់ព្រំដែន