ចិនជម្លៀសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់គំរាបកំហែងភូមិជាច្រើន