មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីការិយាល័យទាំងប្រាំ