ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មនៃខេត្តមណ្ដលគិរីបានជម្រុញដល់បងប្អូនប្រជាកសិករ​ត្រូវខិតខំចិញ្ចឹមសត្វនិិងត្រីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សានៅក្នុងស្រុក