រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងរៀបចំដែនដី បញ្ជាក់ថា ក្រសួងបានចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិលើដីរដ្ឋបានចំនួន២,១១៨ប័ណ្ណ ស្មើនឹង៨៧ ម៉ឺនហិកតា