សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ”ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសស្រាក់សស្រាំនឹងការបោះឆ្នោត”

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត