មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ចាម ផ្សព្វផ្សាយដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ពីវិធានការរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីដ១៩