ក្រសួងកសិកម្ម ធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹង និងជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការងារកសិកម្ម