ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញសេចក្តីណែនាំដល់មន្ទីរទេសចរណ៍ទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត អនុវត្តឲ្យជោគជ័យ ក្នុងឱកាសពលរដ្ឋឈប់សម្រាក៥ថ្ងៃ សងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី