រកឃើញទណ្ឌិតជាង ៥០០នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារមួយនៅអាមេរិក