ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍