ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជាង ១៥លាននាក់ ស្លាប់ជិត ៦២ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញជាង ៩លាននាក់