ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគូសបញ្ជាក់ថា គោលនយោបាយនាំអង្ករចេញ១លាន តោន ក្នុងមួយឆ្នាំ នឹងសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ២០២១ ឬ ២០២២