សាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺ និងទាត់ចោលទាំងស្រុង នូវអត្ថបទព័ត៌មានមួយ របស់គេហទំព័រ ឌេលីខ្មែរ (Daily-Khmer)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–