រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ជួបណែនាំនិស្សិតកម្ពុជា ដែលនឹងចាកចេញទៅប្រទេសជប៉ុន ត្រូវប្រឹងប្រែងសិក្សា និងបង្ហាញពីការរីកចំរើនរបស់ជាតិដល់ពិភពលោក