ក្រសួងសាធារណការប្រគល់សិទិ្ធផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកខ្លះទៅឲរាជធានី- ខេត្ដ