មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់អះអាងថា រុស្ស៊ីនិងមានវ៉ាក់សាំងកូវីដ19 នៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ