លោក គីម ជុងអ៊ុន ពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាម កំឡុងកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិម