ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ ២៣០គីឡូវ៉ុល ទៅមណ្ឌលគិរី នឹងរួចរាល់នៅចុងត្រីមាសនេះ