ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តគម្រោងវិនិយោគរោងចក្រស្បែកជើងតម្លៃជាង ១០លានដុល្លារ