និស្សិតយោធាខ្មែរ១៥៣នាក់ នៅបរទេសបានមកដល់កម្ពុជា តែត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក