លោករូ ហានី ព្យាករថាប្រជាជនអុីរ៉ង់៣៥លាននាក់អាចនឹងឆ្លងCOVID-19