ក្រុមហ៊ុនចំនួន០២ បានចាប់ដៃគូគ្នាសហការដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើប្រព័ន្ធអាជីវកម្ម សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម​​​