សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ បាននាំយកអំណោយសង្គ្រោះ ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ០៥សង្កាត់ ក្នុងក្រុងក្រចេះ